Официјално RPM Fusion огледало

RPM Fusion
Содржи пакети од free и nonfree репозиториите на RPM Fusion. Се синхронизира 4 пати на ден.

Ова огледало е официјално, па поради тоа би требало по подразбирање да биде активирано за сите корисници од Македонија.

Сепак, доколку тоа не е случај кај Вас, за да го користите огледалото, променете/додадете ги фајловте во папката/etc/yum.repos.d на следниов начин:

Fedora корисници:

rpmfusion-free.repo:

[rpmfusion-free]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Free
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/free/fedora/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=free-fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-free-fedora-$releasever-$basearch

[rpmfusion-free-debuginfo]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Free - Debug
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/free/fedora/releases/$releasever/Everything/$basearch/debug/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=free-fedora-debug-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-free-fedora-$releasever-$basearch

[rpmfusion-free-source]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Free - Source
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/free/fedora/releases/$releasever/Everything/source/SRPMS/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=free-fedora-source-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-free-fedora-$releasever-$basearch

rpmfusion-free-updates.repo:

[rpmfusion-free-updates]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Free - Updates
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/free/fedora/updates/$releasever/$basearch/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=free-fedora-updates-released-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-free-fedora-$releasever-$basearch

[rpmfusion-free-updates-debuginfo]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Free - Updates Debug
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/free/fedora/updates/$releasever/$basearch/debug/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=free-fedora-updates-released-debug-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-free-fedora-$releasever-$basearch

[rpmfusion-free-updates-source]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Free - Updates Source
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/free/fedora/updates/$releasever/SRPMS/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=free-fedora-updates-released-source-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-free-fedora-$releasever-$basearch

rpmfusion-nonfree.repo:

[rpmfusion-nonfree]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Nonfree
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/nonfree/fedora/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=nonfree-fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-nonfree-fedora-$releasever-$basearch

[rpmfusion-nonfree-debuginfo]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Nonfree - Debug
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/nonfree/fedora/releases/$releasever/Everything/$basearch/debug/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=nonfree-fedora-debug-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-nonfree-fedora-$releasever-$basearch

[rpmfusion-nonfree-source]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Nonfree - Source
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/nonfree/fedora/releases/$releasever/Everything/source/SRPMS/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=nonfree-fedora-source-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-nonfree-fedora-$releasever-$basearch

rpmfusion-nonfree-updates.repo:

[rpmfusion-nonfree-updates]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Nonfree - Updates
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/nonfree/fedora/updates/$releasever/$basearch/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=nonfree-fedora-updates-released-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-nonfree-fedora-$releasever-$basearch

[rpmfusion-nonfree-updates-debuginfo]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Nonfree - Updates Debug
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/nonfree/fedora/updates/$releasever/$basearch/debug/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=nonfree-fedora-updates-released-debug-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-nonfree-fedora-$releasever-$basearch

[rpmfusion-nonfree-updates-source]
name=RPM Fusion for Fedora $releasever - Nonfree - Updates Source
baseurl=http://rpmfusion.blizoo.mk/rpmfusion/nonfree/fedora/updates/$releasever/SRPMS/
mirrorlist=http://mirrors.rpmfusion.org/mirrorlist?repo=nonfree-fedora-updates-released-source-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-rpmfusion-nonfree-fedora-$releasever-$basearch
Целата содржина можете да ја најдете тука. Назад до mirror.blizoo.mk.
Blizoo Слободен софтвер Македонија
Овозможено од Blizoo во соработка со Слободен софтвер Македонија.

Valid HTML 4.01 Transitional